POLÍTICA DE PRIVACITAT I AVÍS LEGAL WEB

PROTECCIÓ DE DADES MERITXELL PALLEJÀ, SLU

L’empresa garantitza als usuaris de la página web que cumpleix amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE9 2016/679), i que ha establert les mesures de seguretat exigides per les lleis i reglaments destinats a preservar el secret, confidencialitat i integritat en el tractament de les seves dades personals.

Aquestes dades personals seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la protecció de dades de caràcter personal.

La recollida i tractament de les dades personals sol·licitades té com a finalitat l’atenció a l’usuari, tant la de caire administratiu com comercial. MERITXELL PALLEJA, S.L.U. es compromet a guardar la màxima reserva, secret i confidencialitat sobre la informació de les dades personals que té a la seva disposició.  Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en MERITXELL PALLEJA, S.L.U. estem tractant les seves dades personals, per tant, te dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan aquestes ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.

AVÍS LEGAL LSSI-CE

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’entitat MERITXELL PALLEJA, S.L.U.  l’informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, informa de les dades següents:

El titular d’aquest lloc web és: MERITXELL PALLEJA, S.L.U.
NIF: B55540546 Domicili social: CARRER PIRÓ, 10, 43737, GRATALLOPS, TARRAGONA

USUARIS
L’accés i ús d’aquest portal li atribueix la condició d’USUARI, que acepta, des de l’esmentat accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació, que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL

La pàgina web proporciona l’accés a multitut d’informacions, serveis, programes o dades (en endavant “els continguts”) a Internet que pertanyen a MERITXELL PALLEJA, S.L.U. o als seus llicenciataris, als que l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estèn al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts.

En l’esmentat registre, l’USUARI será responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la que serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que MERITXELL PALLEJA, S.L.U. ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no utilizar-los per a:

  1. Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
  2. Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
  3. Provocar danys en els sistemes físics i lògics de MERITXELL PALLEJA, S.L.U.  dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la red virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
  4. Intentar accedir i, en el seu cas, utilizar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar i/o manipular els seus missatges.  MERITXELL PALLEJA, S.L.U. es reserva el dret a retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la inf`nacia, l’ordre o la seguretat pública o que, segons el seu judici no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, MERITXELL PALLEJA, S.L.U. no serà responsable de les opinions versades pels usuaris a través dels foros, chats o altres vies de participació.

PROPIETAT  INTELECTUAL i INDUSTRIAL

MERITXELL PALLEJA, S.L.U..  serà titular de tots els drets de propietat intelectual i industrial de la seva página web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, so, audio, vídeo, software o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i diseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc…).

Tots els drets reservats. En virtud d’allò disposat als articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intelectual, queden expressament prohibits la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disiposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta página web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà técnic, sense l’autorització de MERITXELL PALLEJA, S.L.U. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intelectual  i Industrial titularitat de MERITXELL PALLEJA, S.L.U. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, únicament i en eclusiva, per al seu ús personal i privat. L’USUARI s’haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estés instal·lat en les pàgines de MERITXELL PALLEJA, S.L.U.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES Y RESPONSABILITAT

MERITXELL PALLEJA, S.L.U. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevulla naturalesa que puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors u omisions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

MODIFICACIONS

MERITXELL PALLEJA, S.L.U. es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que s’ofereixen a través de l’esmentat portal com la forma en que aquests apareixen presentats o localitzats en el seu portal.

ENLLAÇOS

En el cas de que en la pàgina web hi haguessin enllaços  o hipervincles cap a altres llocs d’internet,  MERITXELL PALLEJA, S.L.U. no exercitarà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts.  En cap cas MERITXELL PALLEJA, S.L.U. assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç perteneixent a un lloc web aliè, ni garantitzarà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ

MERITXELL PALLEJA, S.L.U. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que inclumpleixin les presents Condicions Generals d’ús.

GENERALITATS

MERITXELL PALLEJA, S.L.U. perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

MERITXELL PALLEJA, S.L.U. podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les esmentades condicions anirà en funció de la seva exposició i romandran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

LLEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre MERITXELL PALLEJA, S.L.U. i  l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controversia se sometrà als jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada.

POLÍTICA DE COOKIES

Una cookie és un arxiu d’informació que el servidor d’aquest lloc web envia al dispositiu (ordenador, smartphone, tablet, etc..) de qui accedeix a la pàgina, per emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació que s’efectua des de l’esmentat dispositiu.

MERITXELL PALLEJA, S.L.U.. només utilitza cookies utilitzades pel sistema d’estadística Google Analytics  únicament amb la finalitat de millorar la navegació de l’usuari en el lloc web, sense cap tipus d’objectiu publicitari o  similar.

L’acceptació de la present política implica que l’usuari ha estat informat d’una manera clara i completa sobre l’ús de dispositius d’emmagatzemament i recuperació de dades (cookies) així com que MERITXELL PALLEJA, S.L.U. disposa del consentiment de l’usuari per a l’ús de les mateixes, tal i com estableix l’article 22 de la Llei 34/2002 , d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE).